بررسی میزان کاربرد مواد و وسایل آموزشی در مدارس

بررسی میزان کاربرد مواد و وسایل آموزشی در مدارس

(تعداد رای: 13)

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد.

( حجم فایل: 48 KB )

قیمت: 45,500 تومان

تعداد صفحات: 90
مقطع: کاردانی-کارشناسی
فهرست مطالب: بله
دارای منابع و مآخذ: بله

 

 

 فهرست مطالب 

عنوان صفحه
فصل اول
1-1-مقدمه
2-1-تقسیم بندی رسانه های آموزشی
فصل دوم
تحققات تجربی درباره ی موضوع تحقیق
1-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران 
2-2-تحقیق در درس علوم در دبستان های منطقه 2 تهران 
3-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین خوروبیابانک
4-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه
5-2- تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و10و17 تهران
6-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت 
7-2- تحقیق بر روی ندارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران 
8-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد 
9-2- تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد 
10-2- تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی 
11-2- تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان 
12-2- بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسلام شهر 
13-2- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا 
14-2 تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک
15-2- تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه 3 کرج
فصل سوم 
نتیجه گیری و منابع و ماخذ 
1-3- جمع بندی و نتیجه گیری 
2-3- موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسائل آموزشی 
3-3- منابع و ماخذ  
هدف : هدف این تحقیق مشخص شدن میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. 
بیان مسئله : با توجه به اینکه کودک در دوران اولیه زندگی بیشتر آموزشهای خود را از طریق حواس پنجگانه فرا گرفته و به مجموعه ای از تصورات ذهنی دست می یابد ذکر دو مسئله ضروری می شود:
1- آیا مواد کمک آموزشی بر کسب تجارب کودکان موثر است ؟
2- آیا وجود افرادی بنام متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت کودکان موثر است ؟
فرضیه : فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
1- وجود وسایل کمک آموزشی باعث پیشرفت تحصیلی  می شود؟
2- حضور متصدیان آزمایشگاه ها برپیشرفت تحصیلی موثر است ؟
جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق را تعداد 4495 دانش آموز که در پایه پنجم مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دهند و همچنین تعداد 38 نفر از متصدیان آزمایشگاه که در 38 آموزشگاه مشغول به خدمت می باشند. 
نمونه آماری : جامعه آماری و نمونه آماری در این تحقیق یکسان است. 
شیوه نمونه گیری : نوع این تحقیق میدانی کاربردی می باشد.
ابزار تحقیق : در این تحقیق از کارنامه دانش آموزان و لیست متصدیان و لیست وسایل کمک آموزشی موجود در مدارس بعنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهایی چون انحراف معیار ، فراوانی ، میانگین ، واریانس و آزمون F و T استفاده شده است. 
نتایج 
1- میزان تاثیر مواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس که از وسایل استفاده می کنند و مواد درسی که از وسایل استفاده نمی کنند محسوس نمی باشد. 
2- میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که متصدی آزمایشگاه دارند بیشتر از مدارسی است که متصدی آزمایشگاه ندارند. 
کاربرد نتایج 
1- برنامه ریزان آموزشی : با استفاده از نتایج می توانند دست به برنامه ریزی آموزشی صحیح در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه ها بزنند و برنامه ریزی مفید کاربردی جهت استفاده بهینه از ابزارهای کمک آموزشی داشته باشند. 
2- مسئولان آموزش و پرورش : با آگاهی از میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها نیروهای مفیدتر و مواد کمک آموزشی مفیدتری را در اختیار مدارس قرار می دهند. 
3- معلمان : با آگاهی از نتایج این تحقیق اهمیت بیشتری به استفاده از مواد کمک آموزشی بدهند و همکاری بهتری با متصدیان آزمایشگاه ها داشته باشند.
علیرغم رد شدن فرضیه شماره یک تحقیق باید گفت اهمیت ، ضرورت و تکنولوژی آموزشی و تاثیر آن بر میزان یادگیری دانش آموزان امری واضح است و بدیهی . بنابراین پیشنهاد می شود جهت محسوس تر شدن این اختلاف مسئولان آموزشی ابزارهای مفیدتر و کاملتری را در اختیار مدارس قرار دهند و از طرفی هم برنامه های کاربرد نیز جهت استفاده بهینه از این وسایل در اختیار مدارس قرار دهند همچنین رسانه های آموزشی که شامل مجلات کتابهای مرجع ، فیلم متحرک ، برنامه تلویزیونی و رادیویی و غیره می باشد مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و تصمیماتی را جهت ارائه بیشتر آنها اتخاذ کنند.
 
تحقیق در درس علوم در دبستانهای منطقه 2 تهران 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی 
موضوع : بررسی تاثیر کاربرد رسانه های آموزشی بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان در درس علوم در دبستانهای منطقه 2 تهران 
استاد راهنما : آقای دکتر عبدالرضا سبحانی 
محقق : عفت بلوچی 
سال تحصیلی 76-75
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر 
بیان مسئله : مسئله ای که آموزش و پرورش ما امروز با آن روبرو است این است که آیا پای بند بودن به آموزش سنتی و بدون توجه به آخرین تغییر و تحولات علمی می تواند جوابگوی نیازهای جامعه در حال توسعه ما باشد ؟ آیا معلم امروز با روش دیروز برای فردا مفید است ؟ مسلما خیر بنابراین ما ناچاریم با استفاده از تکنولوژی های برتر و بکارگیری ابزارووسایل آموزشی مناسب و با تغییرات اساسی در روشهای تدریس به کیفیت آموزشی عمق بیشتری بدهیم . 
 
فرضیه ها 
1- استفاده از رسانه های آموزشی می تواند به میزان قابل توجهی بر کیفیت آموزشی بیفزاید. 
2- استفاده از رسانه های آموزشی می تواند تا حد زیادی برای جذاب کردن درسها معلم را یاری دهد. 
جامعه آماری : 39854 نفر از دانش آموزان ابتدایی منطقه 2آموزش و پرورش تهران 
حجم نمونه : 60 نفر دانش آموز پسر از مدرسه راهیان فضیلت پایه سوم ابتدایی 
ابزار تحقیق :
1- تهیه و اجرای پیش آزمون و آزمون نهایی از دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل 
2- رسانه های آموزشی که در تدریس گروه آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد مانند کتاب ،تخته ،تصاویر آموزشی ، فیلم آموزشی ... 
روش آماری : استفاده از جدول توزیع فراوانی ،محاسبه واریانس و مقایسه محاسبات آماری دو گروه آزمایش و کنترل استفاده از آزمون T معنی دار بودن تفاوت دو میانگین و استفاده از آزمون فی X2
نتایج 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که استفاده از رسانه های آموزشی میزان یادگیری دانش آموزان را افزایش می دهد و به دنبال آن موجب صرفه جویی در وقت معلمین و دانش آموزان خواهد شد. 
آنچه که هنگام تدریس در دو گروه مشاهده شد گویای این واقعیت است که کاربرد وسایل و رسانه های آموزشی محیط کلاس را پویا و فعال می کند و عاملی است که دانش آموزان با شوق و علاقه مطالب درسی را فرا می گیرند. بنابراین با تکیه بر این علاقه است که می توان در کلاس روحیه خلاق در دانش آموزان بوجود آورد و از طریق آن زمینه ابتکار و نوآوری را برای جامعه فراهم نمود...